خلقت انسان و شوق بندگی

خلقت انسان و شوق بندگی

صورت کامل عشق، در بازتاب روشن ترین احساس بندگی حضور دارد. چون کمال به معنای مطلق عشق انجامید، قالبی از نیاز در فراسوی احساسات پاک و خالصانه بنده نمودار گشت. جاذبه ای که نقش نشانه های منطقی و واسطه های روشن عشق را با خالصانه ترین حرکت بنده همراه ساخت تا عشق در معنی کامل خود، به صور احساسی و ... مطالعه ادامه مطلب
نگاه عاشقانه به هستی

نگاه عاشقانه به هستی

خلقت انسان، نمایش شورانگیز عشقی بی پایان است که در صور مختلف نیاز مصور گردیده، چون خاک وجود آدمی با گوهر عشق همنوا گشت، تصویر حقیقی نیاز مصور شد و حضور باوری غریب به نمایش حیرت انگیز این حس بی پایان معنا بخشید. امروز بستر واقعی این احساس در زیباترین تصویر حقیقت مصور گردیده و با حضور انسان به عنوان ... مطالعه ادامه مطلب
باور عشق در عرفان

باور عشق در عرفان

معرفت در بستری از عشق تجلی می یابد، تقلایی برای یافتن حقیقت گم شده ای که روزی در درون ما غوغایی عاشقانه خلقت را بر پا ساخت. امروز انسان ذره سرگردان این مسیر عاشقانه است که در پی درک این ناز و نیاز، به صور آشنایی از خلقت پناه می برد. تصویری که او از حقیقت وجودش مصور ساخته، تصویر ... مطالعه ادامه مطلب
تعامل روح و جسم در عرفان

تعامل روح و جسم در عرفان

گوهر وجود آدمی، جلوه ای از حقیقتی بی پایان است. آن لحظه شورانگیز که عشق در گل وجود انسان تصویرگر شور و هیجانی غریب گشت، زیباترین نشانه هستی مصور شد. این حقیقت، بیانگر جایگاه انسان در جهان آفرینش بود که شکوه این مخلوق خاکی را با نمایشی حیرت انگیز به تصویر کشید. این روح خالق بود که از جسم خاکی ... مطالعه ادامه مطلب
ارتباط ناز و نیاز در عرفان

ارتباط ناز و نیاز در عرفان

لحظه ای که روح خدایی در خاک وجود انسان حلول یافت، تصویر حقیقی عشق با بازتاب شورانگیزترین نیاز به ظهور رسید. انسان در  بستری از معرفت با حقیقت آشنا شد. جلوه ای از نیاز که با تصویر بزرگترین نشانه هستی همگام گشت و در صور مختلف تجلی یافت که در واقع، در قالب معرفتی نوین از هر جزء وجود انسان ... مطالعه ادامه مطلب
جایگاه انسان در عرفان

جایگاه انسان در عرفان

دل انسان، تجلیگاه حقیقت و بستر ظهور عشق و عبودیت است. لحظه خلقت که حلول روح خدایی به جسم خاکی انسان رنگ عشق و معرفت بخشید، جلوه واقعی نیاز در بازتاب زیباترین تصویر خلقت آشکار شد، همان حرکت ذرات وجود به سوی نور که در تداوم لحظه‌های عاشقانه، تجلی‌گر حقیقتی ناب گردید. آنچه ز این خلقت زیبا متصور شد، امروز ... مطالعه ادامه مطلب
رابطه عقل و دل در عرفان

رابطه عقل و دل در عرفان

ز ابتدای خلقت، شور و حال عشق و گرایش به عرفان در وجود انسان حضور داشته است. آنچه امروز از آدمی تصویری از معرفت و تندیسی از عشق می‌سازد، حضور این حس خدایی است که وی را در کلیه مراحل زندگی برای رسیدن به مقصود، به اصل حیات متصل می‌سازد. عشق در بالاترین حس وصال به حقیقت، شور انگیزترین تحولات ... مطالعه ادامه مطلب

باورهای انسان چگونه در عرفان شکل می‌گیرند

انسان یکی از شگفت­ انگیزترین مخلوقات خدواند است که نیروی عقل و تفکر به او توانایی خاصی بخشیده تا بتواند بزرگترین تحولات را در طول حیات خویش به وجود آورد. در واقع، قدرت تفکر، انسان را از دنیای محدود رها می‌­سازد و او را با دنیای بزرگی آشنا می­‌سازد که در آن مجموعه حیرت‌انگیزی از حقایق و نشانه‌های معرفتی، سبب ... مطالعه ادامه مطلب
جایگاه عشق مجازی در عرفان

جایگاه عشق مجازی در عرفان

عشق، بازتاب زیباترین احساس بودن با نیازی شورانگیزست که با جذبه ای خاص بهر یافتن حقیقت، از جزء به کل می پیوندد. عشق با طلبی پر شور آغاز می شود که حس یافتن را با درک بودن در مجموعه غریبی از نیازهای انسان همراه می سازد تا در مسیر معرفت، هر ذره را به سرچشمه نور متصل سازد. این حس ... مطالعه ادامه مطلب