یکی از پایه های نظام استبدادی ، محوریت یک فرد به عنوان مستبد در جامعه انسانی است که قدرت را در اختیار داشته و از پذیرش هر واقعیتی کناره گیری می کند تا در یک پوشش سیاسی، نشانه های فراموش شده استبدادش را دوباره در تصویر دیگری از فریب آشکار سازد.

پایه های نظام استبدادی

استواری پایه های نظام استبدادی بر غفلت و اعتماد مردم

انسان برای هدفمند بودن در زندگی، باید خود و نیازهایش را بشناسد. همین نیازها او را در پیوند با هم نوع به درک اصول و قوانین خاص اجتماعی سوق می دهند تا آنجا که جامعه را مأمن رشد و کمال خویش می داند و از طریق شناخت صور مختلف ارتباط و تقویت نشانه های ادراکی، به جمع بندی این اصول ... مطالعه ادامه مطلب
پایه های نظام استبدادی

استواری پایه های نظام استبدادی بر جهل و خرافات

جامعه ارتباط تنگاتنگی با نشانه های حقیقی حیات دارد و در نیازهای متفاوت و ناهمگونی تجلی می یابد. نیازهایی که از ابتدای خلقت در وجود انسانها حضور داشته اند. گاه این نشانه ها در قالب یک حس ساده و لطیف آشکار می شوند و زمانی به صورت گسترده، در کلیه روابط اجتماعی افراد پنهان گردیده تا جایی که با یک ... مطالعه ادامه مطلب
پایه های نظام استبدادی

پایه های نظام استبدادی

اجتماع انسانی، مجموعه در هم پیچیده ای از اندیشه ها و خواسته های پنهانی بشر است که در یک حجم غریب، به ابراز حقایق جهت می بخشد. گاه به واسطه حضور یک نشانه در مسیر تحول به جایگاه ویژه ای از انسانیت می رسد و زمانی با جابه جایی بخشی از این خواسته ها، به اصول پایداری دست می یابد ... مطالعه ادامه مطلب