جایگاه نوآوری در نوشتن

جایگاه نوآوری در نوشتن

هر نوشته، بازتاب تفکر در قالب واژه ها و معانی خاص است. در واقع، آنچه نویسنده در ذهن گسترش پذیر خویش می پروراند، گاه در ارتباط با محیط خارج از ذهن به صورت یک مجموعه قابل تعریف از نشانه های شناختی است که به دلیل داشتن هدفی خاص، در قالبی متناسب با معنی او را به انتخاب واژه ها و ... مطالعه ادامه مطلب