عرفان عشقی خالصانه

عرفان؛ عشقی خالصانه غرق وصالی شور انگیز است

لحظه شیرین خلقت، عالم خاک بستر ظهور حقیقت شد. هزاران پرتو از نور عشق بازتاب شور انگیزترین حس بودن در جهان هستی گشت. خالق مرکز عشق بود و بهر جلوه گری، انسان راچون آئینه ای مصفا در میدان حقیقت قرار داد. رقص نور در موجی از فریاد عاشقانه، حیرت انگیزترین تصویر خلقت بود. آنجا که از هر نشانه صد صورت ... مطالعه ادامه مطلب