پایه های نظام استبدادی

استواری پایه های نظام استبدادی بر غفلت و اعتماد مردم

انسان برای هدفمند بودن در زندگی، باید خود و نیازهایش را بشناسد. همین نیازها او را در پیوند با هم نوع به درک اصول و قوانین خاص اجتماعی سوق می دهند تا آنجا که جامعه را مأمن رشد و کمال خویش می داند و از طریق شناخت صور مختلف ارتباط و تقویت نشانه های ادراکی، به جمع بندی این اصول ... مطالعه ادامه مطلب