آموزش مراحل نویسندگی

آموزش مراحل نویسندگی

تبلور اندیشه انسان در قالب واژه ها و مفاهیم، تصویرگر زیباترین نگاه او به زندگی است. نوشتن، بازتاب این احساس بوده و به جلوه های مختلف این تفکر جهت می بخشد، تا اصل و جوهر وجود انسان در سایه این نگاه خالصانه به رؤیاهای بشریت پاسخ دهد. نویسندگی تصویر واقعی تفکر انسان بوده که درک وی را از زندگی و صور مختلف نیاز نشان می دهد و به باور قلبی هر حقیقت جویی معنا می بخشد. با توجه به اینکه نوشتن برخاسته از تفکری عمیق و حسی زیباست، برای موفقیت در نویسندگی نیاز به گذراندن مراحل طبیعی نوشتن است که در اینجا به این مراحل اشاره می کنیم:

 

۱) خواستن، پله اول در آموزش مراحل نویسندگی است

نیاز انسان می تواند بیانگر بسیاری از تمایلات پنهان وی باشد. با توجه به حجم غریب صور ذهن، گاه انسان خود را در مجموعه گسترده ای از خواسته هایش سردرگم و حیران می بیند. در این حالت، اگر بتواند به این صور نامعلوم جهت بخشد، تصویر روشنی از نیازش مصور خواهد شد بنابراین خواستن می تواند در این توانایی نقش مؤثری داشته باشد. نویسندگی هم یک مهارت و توانایی خاص بوده که منشأ آن تمایل و نیاز درون انسان است، پس خواستن پله اول در آموزش مراحل نویسندگی است و می تواند به عنوان مبدأ اصلی این مهارت، راهگشای بسیاری از آرزوهای انسان باشد.

در اینجا به مواردی اشاره می کنیم که تأثیر بسیاری در موفقیت انسان در این مرحله از نویسندگی دارند:

 

الف) علاقه

اشتیاقی که انسان به نوشتن دارد، کلید موفقیت وی در آموزش مراحل نویسندگی است؛ زیرا تا زمانی که دل به سمت بیان علائق و تفکرات پنهان گرایش نیافته، تصویر واقعی این احساس مصور نخواهد شد. این علاقه و شوق به نوشتن است که می تواند در قالب خواسته های معقول، در آموزش مراحل نویسندگی بیشترین تأثیر را در موفقیت انسان داشته باشد، زیرا بازتاب این علاقه در زیباترین حس زندگی، یعنی تبلور افکار و باورهای پنهان آدمی بیشترین تأثیر را در تغییر و تحول انسان خواهد داشت.

 

احساس تو گر عیان شود اوج نیاز

این‌گونه شود قلم تمناگر راز

شوقی که تو را قرین این عشق نمود

تصویر حقیقت است در جلوه ناز

 

علاقه به عنوان یکی از نشانه های تغییر می تواند در آموزش مراحل نویسندگی با بازخورد تفکرات خاص، زیباترین حقایق پنهان بشر را آشکار سازد. به دنبال این احساس، باور هر انسانی در قالب تفکراتش نمود پیدا خواهد کرد و این همان تصویر زیبایی است که با نویسندگی و شوق نوشتن، می تواند متبلور گردد و چه بسا در بازتاب روشن ترین احساس بشری، به این نگاه حکیمانه پاسخ دهد، پس عشق به نوشتن رمز این هدف گرایی و بیانگر حسی جاودانه است.

 

ب) اعتماد به خود

با توجه به اینکه خواستن، پله اول در آموزش مراحل نویسندگی است؛ اعتماد به خود می تواند زیر مجموعه این مرحله باشد. با این حس زیبا هر انسانی می تواند نویسندگی را بسیار ساده و زیبا تجربه کند. داشتن اعتماد، به باورها و خواسته های درون هر انسانی جهت می بخشد و در قالب یک نشانه تغییر یافته، از صور مختلف ذهن به مجموعه کاملی از سؤالات وی پاسخ می دهد تا آنچه باید در قالب یک نوشته به بیان باورهایش منتهی گردد، با این معناگرایی زیباترین تصویر را به اندیشه های پنهان وی پیوند زند.

 

داری تو چو اعتماد بر اصل وجود

یابی ره این نشانه زین بود و نبود

از بهر نوشتن این‌چنین طالب عشق

هستی ز چنین نشان تمناگر جود

 

با اعتماد به نفس، هر نشانه ای که در این مسیر باعث ترس وی از نوشتن بوده، از بین خواهد رفت و آنچه در صفحه ذهن مصور می گردد، بازتاب یک حس زیبا خواهد بود. در این مرحله، اعتماد به خود در قالب خواستن در آموزش مراحل نویسندگی بیشترین تأثیر را خواهد داشت؛ زیرا از ساده ترین نگاه هر انسان، مجموعه پیچیده ای از باورها و تفکراتش را آشکار می سازد و قلم وی در مسیر این حقیقت گرایی، واسطه وی خواهد بود.

 

ج) درک صحیح

با توجه به اینکه ذهن گسترش پذیر انسان دائم در حال تغییر و تحول است و همواره در معرض تصاویر مختلف اندیشه قرار می گیرد، درک صحیح می تواند در مسیر خواستن که پله اول در آموزش مراحل نویسندگی است، بیشترین تأثیر را در شناخت روش های مؤثر و بیان افکار در قالب نوشته های جذاب داشته باشد، بنابراین گاهی باید در مجموعه در هم پیچیده افکار به زیباترین نشانه های شناختی پناه برد و صورت واقعی احساس را با تفکری عمیق در قالب نوشتن ارائه داد.

 

چون درک صحیح گشت یاری‌گر ذهن

باشد چو شراب ناب در ساغر ذهن

پس آنچه قلم نویسد این‌گونه عیان

معنای حقیقت است در باور ذهن

 

درکی که انسان از آرزوها و باورهایش دارد، مقدمه ای برای یافتن مفاهیم تحول ساز است و می تواند وی را برای یک شروع زیبا و ارائه حقایق ذهن، در قالب مؤثرترین واژه ها و معانی انتخابی آماده سازد. در این حالت است که می توان از تصویر ذهن مجموعه کاملی از خواسته های درون را مصور ساخت و با پناه بردن به تفکری روشن حقایق را بیان کرد.

 

آموزش مراحل نویسندگی

۲) آموزش مراحل نویسندگی با طراحی محتوا در ذهن

ذهن انسان قدرت گسترش پذیری بسیاری دارد. با توجه به تأثیر فوق العاده بخش ناخودآگاه ذهن، محتوای اندیشه هر انسانی می تواند در صور مختلف به بیان باورهای شناختی منتهی شود. در ادامه این تصویرگرایی، آموزش نویسندگی با طراحی محتوا در ذهن می تواند به نشانه های شناختی جهت بخشد. در همین راستا، اندیشه انسان برای جمع بندی و بیان محتویات دائما در حال بررسی و بیان باورهاست تا اینکه صور شناخته شده ای از حقایق در قالب واژه های مناسب ارائه شود. برای طراحی محتوا، اندیشه به صورت متناوب در حال تصویرسازی است. این توانایی نیاز به رعایت نکاتی دارد که در اینجا به بیان آن می پردازیم:

 

الف) انتخاب موضوع

آموزش مراحل نویسندگی با طراحی محتوا در ذهن، بیانگر هنر خلاقانه انسان است که به تصویرگرایی اندیشه جهت می بخشد. انتخاب موضوع به عنوان قدم اول اندوخته های ذهن انسان را با هماهنگی و تنظیم در مسیر ارائه معنا با واژه های مناسب همراه می سازد و تصویر روشنی از تفکرات خاص انسان را آشکار می نماید. در راستای این طراحی، گاه باید از مهارت های شناختی کمک گرفت تا آنچه باید در قالب لفظ بیان گردد، در حیطه معناگرایی ذهن با اصول شناختی همراه شود.

 

آن چیز که فکر عاقبت یافت نکوست

چون آب زلال معرفت کنج سبوست

پس نقش نکو شود ز اندیشه، عیان

آئینه فکر معنیش جلوه اوست

 

انتخاب موضوع یکی از حساس ترین مراحل طراحی محتوا در ذهن است؛ زیرا آنچه در نوشته ارائه می گردد، در واقع بیانگر همان تفکر کمال یافته انسان است که می تواند در قالب صور شناختی و انتخاب واژه های مناسب به بیان حقایق ذهن بشر جهت بخشد، در همین راستا، می توان از بین حجم غریب معانی ذهن به ساده ترین تصویر این نیاز پاسخ داد تا آنچه در مسیر علائق انسان جان می پذیرد، با انتخاب صحیح به معانی انتخابی ذهن منتهی گردد.

 

ب) اندیشیدن

تفکر در مورد موضوع می تواند باورهای شناختی انسان را به اصل و مقصد نهایی نوشتن متصل سازد. در آموزش مراحل نویسندگی با طراحی محتوا در ذهن، اندیشه نقش مؤثری در گزینش شیوه نوشتاری و محتوای مناسب با تفکرات انسان دارد، بنابراین هر نویسنده موفقی باید به نقش تفکر در مسیر خلق زیباترین اثر واقف باشد و بتواند اندیشیدن را سرلوحه هدف گرایی خویش قرار دهد.

 

اندیشه آدمی بُوَد اصل بیان

معنای هزار لفظ آید به زبان

چون رمز تفکرست این جلوه خوش

هر نقش نکو شود نهان در دل آن

 

چون در اندیشه انسان صور مختلف ادراکی وجود دارد، هر نشانه ای که ذهن بتواند با آن به مجموعه گسترده باورهایش جهت دهد، در واقع واسطه این مسیر هدف گرایی خواهد بود و وی را به یک حقیقت کلی می رساند و آن حضور محتوا در لفظ مناسب است. نویسنده باید در مسیر این حقیقت گرایی، با انتخاب کاملترین معانی ذهن به هر واژه معنا ببخشد، این همان حضور تفکرات ایده آل انسان در یک مجموعه قابل تغییر به نام نوشتن است.

 

مراحل نوشتن و نویسندگی – بخش اول:

 

مراحل نوشتن و نویسندگی – بخش دوم:

 

ج) بازآفرینی افکار

آموزش مراحل نویسندگی با طراحی محتوا در ذهن، گاه در قالب بازآفرینی افکار می تواند بیشترین تأثیر را در خلق یک اثر هنری داشته باشد. تجربیات انسان ارتباط مستقیمی با تفکرات وی دارد تا جایی که گاه باید اندوخته های ذهن را به آرزوها پیوند زد. در این حالت، تجربیات در قالب یک مطلب نوین بازآفرینی خواهند شد. این هنر خود به خود واسطه معناگرایی انسان بوده و زیباترین معانی را در قالب نوشته به وجود می آورد. اندیشه نقش مهمی در این بازآفرینی دارد.

 

با تجربه هر نشانه‌ای اصل بُوَد

هر نقش نکو ز بهر این وصل بُوَد

چون جلوه عشق بوده پیدا ز وجود

تفسیر چنین حقیقتی فصل بُوَد

 

زمانی که انسان در مسیر تجربیات خود با صور غریب ذهن آشنا می گردد، تصاویر مختلف شناختی در بازآفرینی افکار به ارائه واقعیت های ادراکی می پردازد. در این حالت، آنچه در باور انسان به صور حقیقی ذهن جهت می بخشد، حضور همان تفکراتی است که ذهن نویسنده را به سمت باورهای شناختی سوق داده. در راستای این بازآفرینی، محتوای نوشتاری به طرز قابل توجهی با زیباترین تصاویر ذهن به معناگرایی انسان خواهد انجامید و در این راستا، تفکرات خاص در قالب تجربیات به آفرینش معانی تازه گرایش خواهد یافت.

 

د) نظم منطقی بین اجزاء مختلف

در آموزش مراحل نویسندگی با طراحی محتوا در ذهن، نظمی که بین اجزاء مختلف اندیشه انسان حضور دارد، مقدمه ای برای تغییر صور ذهن خواهد بود. در این راستا، باورها و رؤیاهای انسان به شکل قابل توجهی با حقایق همراه می شوند، پس حس روشنی که ذهن می تواند به نشانه های خاص ادراکی پیوند بزند، به عنوان اصلی ترین احساس به باورهای شناختی خواهد پیوست.

 

اندیشه ز نظم خود به معنا پیوست

زین لفظ نکو به اصل دنیا پیوست

هر صورت ذهن می‌نماید حکمت

چون باور آدمی به رؤیا پیوست

 

اندیشه انسان اگر در حجم غریب تصاویر ذهن درگیر نشانه های شناختی باشد، سردرگم راه از درک معانی باز خواهد ماند. در این حالت، آنچه می تواند راهگشای ذهن انسان در مسیر مهارت های شناختی باشد، نظم منطقی بین اجزاء مختلف تفکری است که خود به خود راهگشای باورهای انسان بوده و نویسنده را در پیمودن مراحل نوشتن، با این نظم منطقی به گزینش معانی خاص ترغیب می نماید. در همین مسیر، طراحی محتوا در ذهن نویسنده به عنوان مقدمه تصویرگرایی به بسیاری از نشانه های ادراکی جهت داده و زیباترین نقش را مصور می سازد.

 

آموزش مراحل نویسندگی

۳) آموزش مراحل نویسندگی با شیوه بیان مطلب

تصویری که ذهن در راستای بیان افکار مصور می سازد، در واقع بیانگر معنای حقیقی درک و شناخت وی از مضامین مختلف شناختی است که در قالب آموزش نویسندگی با شیوه بیان مطلب بیشترین تأثیر را در بازتاب صور ذهن دارد و می تواند یک مجموعه کامل از باورهای شناختی را به وجود آورد و به این معناگرایی جهت بخشد تا تصویر روشنی از افکار انسان مصور گردد. این در واقع بازتاب همان حس نخستین انسان به نوشتن است که مقدمه ای برای تحول و هدف گرایی ذهن انسان به شمار می آید. در اینجا به بیان این مراحل می پردازیم:

 

الف) سبک نوشتاری

تصویرگرایی ذهن، واسطه بیان اندیشه در قالب زیباترین واژه هاست که با گزینش صحیح شیوه بیان می تواند در مسیر آموزش مراحل نویسندگی، به عنوان مقدمه ای در جهت رشد باورهای شناختی، بیشترین تأثیر را در بیان افکار داشته باشد. سبک نوشتاری، بیانگر احساس زیبایی است که تصویر روشنی از آرزوها را به حقایق دریافتی ذهن پیوند می زند. در واقع همین هنر خلاقانه انسان در نوشتن است که می تواند به این معناگرایی جهت دهد.

 

در مسند عشق و معرفت، جوهر عشق

در قالب لفظ خوش بُوَد گوهر عشق

معنای چنین حقیقتی گشته عیان

هر چند غریب بوده در ساغر عشق

 

آموزش مراحل نویسندگی با شیوه بیان در قالب سبک نوشتاری، یکی از نشانه های تغییر صور ادراکی در مسیر معانی دریافتی است که متناسب با شرایط موجود، نقش عمده ای در درک این موقعیت ها دارد و با تعیین راه و روش مناسب بیان افکار به زیبایی لفظ و انتخاب معنا، در گزینش سبک مناسب با معانی ارائه شده به این تصویرگرایی پاسخ می دهد تا اصول نوشتاری در جهت بیان حقایق، زیباترین شیوه گفتار را در مسیر معناگرایی غالب نماید.

 

ب) انتخاب واژه ها

آموزش مراحل نویسندگی با شیوه بیان، گاه در قالب واژه های مناسب زیباترین تصویر ذهن را مصور می سازد. در این حالت، باید از بین نشانه های ادراکی که با صور زیبای اندیشه  همگام بوده، دست به گزینش مناسب ترین واژه زد؛ یعنی انتخاب کلماتی که خود به خود بیانگر صور ذهن بوده اند و در یک مجموعه کامل، شیوه بیان نویسنده را نشان می دهند. هنر انتخاب بهترین واژه ها، واسطه تغییر بسیاری از شرایط نوشتاری است که با معناگرایی و گزینش هر واژه، ارتباط مستقیمی دارد و می تواند در کلیه زمینه های نوشتاری مؤثر واقع شود.

 

هر چند که لفظ بهر معنا باشد

مفهوم نوشته، لفظ زیبا باشد

با درک صحیح می‌توان غوغا کرد

هر معنی خوش ز لفظ، رسوا باشد

 

نویسنده باید ابتدا از تصاویر ذهن خود یک مجموعه از معانی و مضامین شناختی را به وجود آورد تا آنچه در ذهن گسترش پذیر وی پنهان مانده، بتواند در قالب واژه بیان شود. اگر این تصویر با معانی همخوانی داشته باشد، گزینش واژه مناسب راهگشای نویسنده در ارائه نوشته ای تأثیرگذار خواهد بود و ذهن خواننده را با خیلی از اصول نوشتاری خویش آشنا خواهد ساخت تا هر نشانه بتواند هدایتگر ذهن دیگران باشد.

 

ج) تنوع در نوع بیان مطلب

آموزش مراحل نویسندگی با شیوه بیان، می تواند در ذهن نویسنده تصاویر شناختی و صور ادراکی را به زیباترین واسطه پیوند بزند که در واقع، تنوع در نوع بیان مطلب یکی از این واسطه هاست که خود به خود در قالب یک بیان ساده، اما تأثیرگذار بیشترین تغییر را به وجود می آورد و می تواند به اندیشه نویسنده جهت دهد تا هرآنچه در مسیر آرزوهای پنهان بشر، تصویرساز حقایق بوده بتواند به این واژه پردازی منتهی شود. این در واقع تصویر همان افکار پنهانی است که باید در قالب واژه های انتخابی و معانی مناسب بیان شود.

 

چون خلق کند تفکرت نقش نکو

از لفظ عیان شود همان معنی او

این راه و روش عیان شود از ره لفظ

چون جسم که بوده بهر معنا چو سبو

 

تنوعی که با انتخاب صحیح محتوای کلام در اثر نویسنده خود را نشان می دهد، بازتاب نگرش وی به اصول و قوانین خاص نوشتن است که می تواند به خلق معانی جدید منتهی شود. در این حالت، آنچه باید به این تنوع گرایی جهت دهد، تنها نگاه منطقی وی به هدف و مقصدی است که برای رسیدن به آن در تلاش بوده و تمایل به ابراز خواسته های درون خویش داشته، در این حالت تغییری که باید در نوع نوشتن رخ دهد، به واقع تحول آفرین خواهد بود.

 

د) تلفیق بین صور مختلف نوشته

هر نویسنده ای باید برای رسیدن به موفقیت، از طرق مختلف بیان مطلب در جهت ارائه اندوخته های ذهنی خویش کمک بگیرد. تلفیق بین صور مختلف نوشته در آموزش نویسندگی با شیوه بیان، از جایگاه خاصی برخوردار است؛ زیرا هم ارتباط با خلاقیت ذهن دارد و هم به نوع انتخاب نویسنده مربوط می شود، به همین دلیل گاهی نویسنده بارها از طریق آزمون و خطا به محاسن و معایب طرق نوشتن پی می برد و از طریق تلفیق بین این صور، کلامی نافذ و نوشته ای زیبا به خواننده ارائه می دهد.

 

هر جلوه که می‌شود عیان، باور توست

هر معنی لفظ بهر جان ساغر توست

تلفیق چو شد درین میان معنی و لفظ

اندیشه ز این نشانه‌ها یاور توست

 

با این هنر، نویسنده در جایگاه یک هنرمند واقعی با انتخاب واژه ها و معانی خاص در راستای هدفش، هنرمندانه به خلاقیت محوری کلام خود جهت می دهد تا تصویر روشنی از آرزوهایش در قالب یک نوشته ساده، اما هنری آشکار شود. این بازتاب تمایل نویسنده به خلق اثرش بوده که هم برطرف کننده خطاهای نوشتاری است و هم به باور هر نویسنده ای جهت می بخشد تا تصویرگرایی ذهن با دیگر صور فکر همراه گردد و یک مجموعه کامل از حقایق ادراکی، در قالب نوشته ای ساده خلق شود.

 

۴) آموزش مراحل نویسندگی در قالب نظم بخشیدن  به اجزاء یک نوشته

زمانی که ذهن تصویرگر نویسنده با حجمی از معانی و مفاهیم انتزاعی رو به رو می شود، با انتخاب و بازخورد صحیح این معانی در قالب واژه ها، مجموعه ای از تفکرات قابل تعریف را به این صور شناختی پیوند می زند تا در مسیر آموزش مراحل نویسندگی در قالب نظم بخشیدن به اجزاء یک نوشته، هر نشانه بتواند به صورت راهنما سبب تغییر و تحول اثر نویسنده گردد. برای رسیدن به این توانایی، نیاز به رعایت برخی از اصول نوشتاری است که در اینجا به بیان آنها می پردازیم:

 

الف) رعایت نکات نگارشی و دستوری

در جهت ارائه یک اثر نافذ و هنری، نویسنده باید اصول نوشتاری و نکات نگارشی و دستوری را رعایت کند؛ زیرا همین نظم در چگونگی ارائه معنا و اثربخشی بیشتر در ذهن خواننده مؤثر خواهد بود. این نکات در واقع واسطه ای برای خلق یک اثر هنری و در عین حال ساده و روان بوده و می تواند قالب های مختلف نوشتاری را در مجموعه منظمی از صور شناختی برای اثربخشی بیشتر، مزین به هماهنگی واژه با معانی انتخابی نماید.

 

ب) تناسب بین محتوا و شیوه بیان

آموزش مراحل نویسندگی در قالب نظم بخشیدن به اجزاء نوشته، گاه با تناسب بین محتوا و شیوه بیان می تواند اثر بخش ترین روش در خلق یک متن آموزنده باشد؛ زیرا گاه محتوای یک اثر به صورت پنهان در مراحل مختلف نوشتن با اصول نوشتاری هماهنگ است، اما زمانی پراکندگی گفتار و عدم هماهنگی بین معانی مختلف جذابیت نوشته را کم می کند. در این حالت، تناسبی که نویسنده بین محتوای نوشته خود با شیوه بیان ایجاد می نماید، این نقص را برطرف کرده و تصویر روشنی از معانی قابل انتقال را مصور می سازد.

 

هر جزء که معنیش نهان گشت چنین

گردد ز همین نشانه معنای یقین

در معنی هر اثر بُوَد نقش نکو

پس نوع بیان فکر باشد چو نگین

 

ج) هدفمند نمودن نوشته

اگر نویسنده بتواند با یک شگرد هنری از واژه ها و معانی انتخابی یک تصویر واقعی از آرزوها و اهداف بشری به وجود آورد، نوشته ای هدفمند خواهد داشت که به واقع در آموزش نویسندگی در قالب نظم بخشیدن به اجزاء نوشته، بیشترین تأثیر را دارد تا جایی که هر نشانه در قالب معانی قابل تعریف، واسطه ای برای ابراز اهداف مکتوم بشری بوده و می تواند با هدفمند نمودن اثر، تصویر واقعی هر تفکری را برملا سازد.

آنچه در این مراحل گفته شد، در واقع بازتاب تفکری سالم و اندیشه ای قابل تغییر است که می تواند از هر تصویر ذهن، به باورهای انسان جهت بخشد و آن صور ناپیدایی را که گاه در قالب یک کلام ساده آشکار می گردند، به منبع اصلی نوشته متصل سازد که خود، بیانگر هنر هر نویسنده موفقی است که هدفش تحول افکار و کسب مهارت های مختلف است که خود به خود، به عنوان مهمترین اصل در نوشته تحول آفرین خواهد بود.

(ملیحه هدایتی)

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با من:

سوال یا پرسشی از من دارید؟

مطمئنا بی‌نقص نیستم؛ اما بی‌وقفه می‌کوشم برای بهتر شدن. در مسیرِ کامل‌ شدن، حتما نیازمند چشمان تیزبین شما و شنوای نظرات ارزشمندتان هستم.

 

شماره تماس مستقیم با من: ۰۹۱۵۱۲۵۳۱۸۰

ایمیل پشتیبانی: support@malihehedayati.com