ثمره اتحاد

ثمره اتحاد ، قدرتی وصف ناپذیر است که به پیروزی می انجامد

حقیقت عشق، باور شیرینی است که به ذرات وجود انسان جان می بخشد. تصویر حیرت انگیزی که ز هر جزء وجود، تمثیلی از حقیقتی ژرف می سازد تا حضور نشانه های عشق به غوغای شور انگیز نیاز، جهت بخشد و چهره نوینی از خلقت را با ظهور انسان در عالم هستی آشکار نماید. بازتاب چنین حقیقتی، شوری است که غوغای بودن را ز سکوتی غریب به ظهور می رساند تا درک این باور عمیق، جهت بخش صور نا آشنایی باشد که در تداوم لحظات عشق با هزاران رنگ حقیقت آمیختند و  تصویر روشنی از هستی را آشکار نمودند.

 

زین باور عشق غرق شیدایی دل

آراسته می شوم به زیبایی دل

چون رنگ حقیقت است، تنها ره عشق

مجنون شوم از همین شکیبایی دل

 

چنین خلقت شگفت انگیزی برای انسان، تصویری از حقیقت را آشکار می سازد تا در حجم غریب نشانه های عشق، از هر آنچه سبب تفرقه و جدایی است بگریزد؛ زیرا عبور از لحظه های نا آرام هستی به انسان آموخته که پشت هر تصویر مبهم، دنیای غریبی از باورهای خطا گونه نهفته است پس باید از این نشانه ها بگذرد، باید برای یافتن حقیقت ز هر تصویری که برای هدف یابی اندیشه هایش در حیات اجتماعی، سد شکوفایی و پیشرفت بوده عبور کند تا شکست های مکرر، وی را افسرده راه نسازد. در واقع، انسان با درک حقیقت عشق آموخته که ثمره اتحاد، قدرتی وصف ناپذیر است که به پیروزی می انجامد، بنابراین نظاه گر خود در آئینه ای از حقیقت می شود تا زیباترین تصویر را منعکس نماید.

با توجه به اینکه جامعه، تفسیری از وحدت نخستین انسان ز روز ازل به شمار می آید، پیوستگی و اتحاد افراد یک جامعه نشان دهنده انس و الفت بین انسان هاست و حضور عشق، خود تحول بخش اجتماع خواهد بود؛ زیرا قدرت عشق می تواند به نیازهای هر انسانی با توجه به تضادها و شباهت های مختلف در جامعه پاسخ دهد. در ادامه، هر آنچه ز این ارضاء روحی و الفت بین انسان ها به وجود می آید، بستر رشد و تعالی تفکراتی است که خود راهگشای بشر در مسیر پیشرفت های مختلف به شمار می آید تا آنجا که می توان گفت ثمره اتحاد، قدرتی وصف ناپذیر است که به پیروزی می انجامد و به دردها و رنج ها پایان می بخشد.

 

با وحدت و شور عشق پیدا نَبُوَد

جز صورت عشق، مست و شیدا نَبُوَد

زین الفت خود رسد به آهنگ وجود

بی عشق اگر زمانه رسوا نَبُوَد

 

چون اندیشه انسان، مجموعه درهم پیچیده ای از نیازهای متفاوت بوده، در ارتباط با تمایلات درون می تواند در سطح جامعه نوعی بازخورد مثبت از جانب همنوع به وجود آورد، در این خصوص تعالی اندیشه به انسان قدرت پرواز می دهد، همین مطلب بستری برای وحدت و همبستگی بیشتر به شمار می آید؛ زیرا تفکر سالم هر فرد را در قلمرو نیازهای شخصی و جمعی به تقلیل خود خواهی و ارزش گذاشتن به همنوع سوق می دهد. در همین راستا مهرورزی وکمک به دیگران، تصویر مثبتی از انسانیت را در جامعه به ظهور می رساند، پس به واقع وحدت سازنده خواهد بود و جمع را از پریشانی فکر و نابسامانی اوضاع جامعه دور می سازد پس ثمره اتحاد، قدرتی وصف ناپذیر است که به پیروزی می انجامد و افراد جامعه را در برخورد با تضادهای مختلف، به همفکری و انتخاب بهترین راه در حل مشکل هدایت می کند.

گاه راهبردهای مختلفی بیرون از جامعه سبب اختلال در روابط جمعی می شوند. در این حالت، صور نامربوطی در ذهن افراد نقش می بندد که خود به وجود آورنده تصاویر نامفهومی از حقیقت موضوع بوده و جامعه را دچار تزلزل می نماید تا آنجا که گاه تفکر در موضوعی خاص، سبب تشویش و پریشانی  شده و بشر را در انتخاب راه گرفتار تردید می نماید. در این حالت، جامعه در یک بحران بزرگ قرار می گیرد. وحدت می تواند به این گسستگی افکار پایان دهد و با نظم منطقی بین راهکارهای پیشنهادی، به یک روش صحیح دست یابد و این پریشانی را به آرامشی خاص بدل سازد بنابراین ثمره اتحاد، قدرتی وصف ناپذیر است که به پیروزی می انجامد و جامعه را در یک تصویر سازی مناسب از هدف و انتخاب راه، به نظم منطقی و همخوانی افکار می رساند.

 

در بستر اضطراب، دل غرق هوس

آزاد شود ز شوق از کنج قفس

رسواگر این حقیقتش بوده یقین

هر لحظه کشد ز شوق اینگونه نفس

 

زمانی که اختلافات متعدد مابین اندیشه های ملت به نوعی تنش و تضاد مبدل شد، در کلیه قسمت های جامعه سستی و نابسامانی به وجود می آید تا آنجا که پایه های اجتماع در هم می شکند و تصویرسازی غلطی در ذهن ملت شکل می گیرد. در این حالت، هر نشانه ای که به اندیشه توان تصمیم گیری می دهد، می تواند به عنوان یک راهکار غلط در پریشانی اوضاع مؤثر باشد. در این میان، تنها راه حل وحدت بین افکار جامعه است؛ یعنی تنش ها با حضور این نیروی قوی از بین خواهد رفت و این حقیقت به اثبات خواهد رسید که ثمره اتحاد، قدرتی وصف ناپذیر است که به پیروزی می انجامد.

 

پیشنهاد میکنم این مطلب را هم مطالعه کنید: ثمره اتحاد

 

لحظه ای که جامعه در گرداب مشکلات متعدد گرفتار می شود، برخورد افکار با نیازهای مختلف، رنگ و بوی مجاز را به خود می گیرد. اگر این حالت ادامه پیدا کند، بین نهادهای مختلف اجتماعی فاصله خواهد افتاد و یک تصویر ناموزونی از اهداف در ذهن ها نقش خواهد بست. به دنبال این مطلب، هر گروه برای رسیدن به اهداف خود که مغایر با اهداف گروه دیگری است، به برخورد متوسل می شود پس نظم از بین می رود و خطاهای ادراکی بیشتر می شوند. باز هم نقش وحدت در چنین اوضاعی به نفع جامعه خواهد بود، زیرا ثمره اتحاد، قدرتی وصف ناپذیر است که به پیروزی می انجامد و می تواند همه تنش ها را بر طرف سازد و حقیقت محوری را بر جامعه حاکم نماید.

 

زین رنگ تضاد دل پر از درد بُوَد

هر جامعه زین تضاد خود سرد بُوَد

جز وحدت جمع نیست تصویر دگر

گر نیست بدان که هر دلی فرد بُوَد

 

اگر همین حقیقت محوری تحت تأثیر دروغ و تزویر رنگ باخت، دیگر تصویر واقعی نیازها در قالب یک اختلاف به نمود نخواهد رسید، بلکه از درون جامعه را دچار تزلزل خواهد کرد. هر کس به صورت خود محور، در جهت رفع مشکلات اقدام نموده و به جای همفکری و وحدت، نوعی بی نظمی در قالب فرقه فرقه شدن ملت به وجود می آید که خود سبب از بین رفتن وحدت و نظم خواهد بود. در انتها جامعه را از درون خواهد پوساند. راه صحیح همان نیروی اتحاد است که می تواند در بر طرف نمودن مسائل مختلف مؤثر باشد و به این مطلب معنا بخشد که ثمره اتحاد، قدرتی وصف ناپذیر است که به پیروزی می انجامد.

برای یافتن حقیقت در جامعه، باید از باورها و عقاید مختلف تصویری متناسب با هدف ساخت، نه مغایر با دیدگاه های مردم و نه همسو در مسیر اهداف خاصی که سبب تنش و گسستگی می شود. این مطلب در راستای نگرش های مختلف مردم می تواند بازخوردهای همسو و نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد، اما آنچه در بحبوحه این حرکت می تواند به تمام نشانه های حقیقت طلبی پاسخ دهد، مبحث وحدت و همبستگی مردم در کلیه زمینه های اجتماعی است که راه هر گونه دشمنی را خواهد بست، پس به واقع ثمره اتحاد، قدرتی وصف ناپذیر است که به پیروزی می انجامد و با تصویر سازی نمادین در ذهن بشر، به وحدتی در سطح جهان نیز متصل خواهد شد.

 

با قدرت اتحاد، دل رسوا شد

هر مقصد بی نشان ز آن پیدا شد

دور است زمانه از چنین بیدادی

با وحدت اجتماع، دل بینا شد

 

گاه حرکت در مسیری نا شناخته، به ابهام بیشتر ذهن مردم دامن می زند. نشانه هایی که برای اذهان عمومی غریب و نا معلوم می نماید. باورهایی از جنس دیگر و حقایق مکتومی که گاه در ظاهری کاملاً متفاوت با اصل آشکار می شوند. همه این موارد به نوعی بر تضاد بیشتر و ناهماهنگی در سطح جامعه می افزایند. وحدت، حقیقتی است که می تواند این نشانه ها را در مسیر یافته های ذهن هماهنگ سازد و با جاذبه گرایی های مثبت، افکار مردم را به سمت هدف نهایی هدایت کند. در این حالت، به نتیجه مطلوبی می رسیم که اثبات کننده این مطلب است که ثمره اتحاد، قدرتی وصف ناپذیر است که به پیروزی می انجامد و به حقایق در سطح گسترده ای، هماهنگ با توانایی پذیرش افراد نظم می بخشد.

گاهی جامعه درگیر تضادهای پنهانی می گردد که برخاسته از نفوذ اندیشه های واهی، در زمینه های مختلف اجتماعی بوده که در راستای آن، تصویری متفاوت با اهداف جمعی در ذهن ها نقش می بندد، بنابراین عده ای با نقاب تزویر برای رسیدن به مقصود خود ز هر راهی استفاده می کنند، گاه با تفرقه انداختن درصدد منفعت خویش بوده و زمانی با نفی حقایق، دروغ محوری را توسعه می بخشند. در این حالت، تنها وحدت مردم می تواند این تصاویر غلط را از ذهن ها پاک سازد؛ زیرا ثمره اتحاد، قدرتی وصف ناپذیر است که به پیروزی می انجامد. نقش های متفاوت را از صفحه جامعه پاک می سازد و با یک تصویر صحیح از انسانیت، به اداره جامعه رنگ معرفت می بخشد. تنها در این حالت است که می توان حضور وحدت را با تمام وجود در جامعه احساس کرد.

 

تصویر غلط رود ز هر فکر درست

در آخر راه بوده تمثیل نخست

در وحدت این نشانه ها گشته عیان

گر نیست بدان که رأی آن گشته چه سست

 

زمانی که رنگ های متفاوت در مسیر درک حقیقت، به جلوه های مجازی اعتبار می بخشد، جامعه با نوعی تناقض گویی از جانب رؤسای مملکت رو به رو می شود. در واقع، تصویری که اینگونه از برخی مسائل آشکار می شود، نوعی مصلحت اندیشی است که به عنوان یکی از مهمترین عوامل مخرب در وحدت مردم به شمار می آید؛ زیرا اذهان عمومی طالب حقیقت هستند، هرچند به ضررشان باشد پس گمان برخی از مسائل به خطا محوری صاحبان مقام منجر می شود که دگرگونی نیازها و تمایلات جمعی را به دنبال خواهد داشت، اما با توجه به اینکه ثمره اتحاد، قدرتی وصف ناپذیر است که به پیروزی می انجامد این مبحث، راهگشای جامعه بوده و سبب تغییر و تحول خواهد شد.

برخی مواقع جامعه را درگیر تضادهای نا همگونی می بینیم که به نوعی پنهان و مخفیانه عمل می کنند، اما نتیجه آن تضادها نوعی دگرگونی و تغییر منفی در جامعه و اهداف مردم است. این مطلب، سبب گسترش شک و تردید در سطح جامعه شده تا آنجا که دیگر هدف به عنوان مقصود مورد پذیرش نخواهد بود. وحدت می تواند در این بحبوحه اجتماعی، تصویر صحیحی از مقصد را به انسان نشان دهد بنابراین ثمره اتحاد، قدرتی وصف ناپذیر است که به پیروزی می انجامد و می تواند در راستای اهداف مثبت، به هرگونه تضادی که سبب این تغییرات شده پاسخگو باشد و در جهت هدفمند کردن جامعه، به کلیه نشانه های غریب ذهن جهت بخشد و عشق را به عنوان مظهر صلح و صفا رونق دهد

 

در شک و گمان خود اگر بی تابیم

چون موج درین زمانه ما می خوابیم

مقصود اگر نشان این حیرت گشت

با وحدت عشق، گوهری بس نابیم

 

خطای دولتمردان هر جامعه، تصویر ناموزونی از هدف گرایی در مسیر تغییر و تحول انسان هاست. جامعه ای که با خطای سیاستمداران ز اصول اساسی و قوانین انسانی دور می گردد، در واقع فاقد اتحاد بوده و با نوعی گسستگی و تضاد، برشیوه حکومت داری تأثیر خواهد گذاشت. باوری که انسان ز خود و خواسته هایش دارد، در سطح جامعه به صورت یک نشانه می تواند به پیوند اعتقادات بینجامد و تصویر روشنی از نیاز را منعکس سازد؛ زیرا ثمره اتحاد، قدرتی وصف ناپذیر است که به پیروزی می انجامد. این مبحث، سبب رشد باورهای مثبت و رونق اندیشه های کمال یافته ای است که می توانند در بستر جامعه، تحولات اساسی به وجود آورند و در زمینه راهبردهای حقیقی نیز به نتایج خوبی دست یابند.

 

پیشنهاد میکنم این مطلب را هم مطالعه کنید: ثمره اتحاد، رشد ارزش ها و تعالی جامعه است

 

ثمره اتحاد، قدرتی وصف ناپذیر است که به پیروزی می انجامد، به خصوص زمانی که تصاویر ناهمگونی از آینده در مسیر تحقق اهداف شکل می گیرند. در این حالت، هر نشانه ای که با خود رنگی از غیرت و حمیت داشته باشد، به چنین تصاویری جهت می بخشد، اما چنانکه این تصاویر با مضامین غلط برانگیز جامعه همراه شود، نوعی تضاد و ناهمگونی در مباحث مربوط به اجتماع به وجود می آید که در واقع، سبب جدایی افراد جامعه از یکدیگر می شود و به باورهای غلط منتهی می گردد که خود به صورت رمزگرایی، بر پیچیدگی بیشتر این مفاهیم می افزاید تا تصویر خطاگونه ای از هدف، به طرد باورهای انسان منجر شود و در این مسیر، با استفاده از راهکارهای غلط در زمینه های مختلف به نابودی اهداف منتهی گردد.

 

از درد جدا شدن، جهان ویران است

هر جامعه غرق این هدف، حیران است

مستور نماید اینچنین تدبیری

بی وحدت عشق، هر دلی زندان است

 

توجه و اهمیت دادن به نظرات جمع در جامعه، یکی از مهمترین نشانه های عدالت محوری است که به افراد جامعه فرصت اظهار نظر داده می شود، اما زمانی که اصل در مضامین متفاوت ارائه می گردد، دیگر آن تصویر روشنی که باید در زمینه اظهار نظرها حضور می داشت، وجود ندارد بنابراین نگرش های گوناگون و عقاید متفاوتی ظاهر می شوند که هر کدام، برای خود دنیایی از اما و اگرها دارد. این مطلب، سبب دگرگونی اذهان عمومی و طرد نشانه های حقیقت طلبی می شود، اما با توجه به اینکه ثمره اتحاد، قدرتی وصف ناپذیر است که به پیروزی می انجامد، باید به وحدت اهمیت بسیاری داد و آن را یکی از مهمترین علل موفقیت یک جامعه به شمار آورد.

 

از رنگ حقیقت اینچنین یاد مکن

از درد جدا شدن، تو فریاد مکن

گر نیست نشانه ای دگر از ره عشق

در اوج چنین غمی، تو دل شاد مکن

 

با توجه به تفسیر روشنی که جامعه در مسیر تحقق اهداف جمعی ز وحدت دارد، هر نشانه ای که در جهت رشد باورهای مثبت و توانایی های روحی ملت مؤثر باشد، رمزی از تحولی ناب است، آنجا که دیگر تفاوت ها از بین می روند و مردم با وحدتی غرق عشق، ز صور مجازی و نشانه های دروغین جامعه دور می شوند و با مصور نمودن تصویر حقیقی عشق، به آرزوهایشان معنا می بخشند. غلبه بر تمام مشکلات، ارزش های جمعی، تعالی روح، تقویت نیروهای مثبت در مسیر هدفمند نمودن افکار، توجه به نکات مثبت و همسو با هدف جامعه، تحت تأثیر وحدت به کلیه روابط اجتماعی هدف داده و تصویر روشنی از انسانیت را به اثبات می رساند، تا آنجا که می توان با درک این حقایق به این مطلب معترف شد که ثمره اتحاد، قدرتی وصف ناپذیر است که به پیروزی می انجامد و این همان حقیقتی است که در بستر جامعه به ظهور می رسد و ذیل سایه عشق و انسانیت، ملت را به مقصود خویش می رساند

 

ملیحه هدایتی

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با من:

سوال یا پرسشی از من دارید؟

مطمئنا بی‌نقص نیستم؛ اما بی‌وقفه می‌کوشم برای بهتر شدن. در مسیرِ کامل‌ شدن، حتما نیازمند چشمان تیزبین شما و شنوای نظرات ارزشمندتان هستم.

 

شماره تماس مستقیم با من: ۰۹۱۵۱۲۵۳۱۸۰

ایمیل پشتیبانی: support@malihehedayati.com